شرکت گوگل به خلاقیت مهندسانش نیاز دارد. پس محیط کار آنها را به گونه ای فراهم میکند که بتوانند بهترین راندمان را داشته باشند. تصاویر این آلبوم از تاپ ناپ مربوط است به جدیدترین ساختمان ساخته شده گوگل در شهر لندن .
 

 

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)

جدیدترین ساختمان گوگل در لندن (24 عکس)